Dự Án

Bảo dưỡng, chống ăn mòn cho giàn Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí: Giàn Hải Sư Trắng - Hải Sư Đen (Biển Đông) 

Chủ đầu tư:  Thăng Long JOC

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: 

  • Hạng mục bảo dưỡng, chống ăn mòn cho giàn Hải Sư Trắng - Hải Sư Đen

Năm thi công: 2019