Chính sách an toàn và chất lượng

Chính sách an toàn và chất lượng

      

 CÔNG TY TNHH DV & TM CƠ KHÍ ĐỨC TÙNG

 

CHÍNH SÁCH AN TOÀN, SỨC KHỎE

MÔI TRƯỜNG

 

     

      Công ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Cơ Khí Đức Tùng cam kết quản lý một cách có trách nhiệm các vấn đề về An toàn – Sức khỏe – Môi trường. Đức Tùng đảm bảo tiến hành các hoạt động trên nguyên tác ngăn ngừa và giảm thiểu các thiệt hại về con người, các tác động xấu đến môi trường cũng như tài sản. Đức Tùng phấn đấu xây dựng hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường với mục tiêu: 

  • Bảo vệ sức khỏe an toàn cho nhân viên, nhà thầu phụ và các bên liên quan.
  • Bảo vệ môi trường trong tất cả các hoạt động của Công ty. 

Và cam kết thực hiện theo các nội dung sau:

  • Loại bỏ mối nguy và giảm thiểu các rủi ro An toàn – Sức khỏe và Môi trường.
  • Tuân thủ các luật pháp và các quy định quốc tế hiện hành.
  • Cung cấp các điều kiện làm việc an toàn lành mạnh để phòng ngừa tổn thương hoặc suy giảm sức khỏe do công việc.
  • Đảm bảo rằng tất cả các nhân viên được đào tạo nắm vững chính sách và trang bị những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc.
  • Áp dụng các tiêu chuẩn môi trường trong việc tiêu thụ nguyên – nhiên liệu và quản lý các nguồn thải.
  • Có sự chuẩn bị chu đáo và toàn diện cho tất cả các trường hợp ứng cứu sự cố khẩn cấp cho con người và trang thiết bị trên mọi địa bàn hoạt động.
  • Cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn sức khỏe, môi trường
  • Có sự tham gia và tham vấn của người lao động.

Công ty Đức Tùng sẽ thường xuyên xem xét, hoàn thiện, cập nhật và sửa đổi Chính sách An toàn – Sức khỏe – Môi trường khi cần thiết để luôn phù hợp với những yêu cầu của công việc và các thay đổi pháp lý trong nước và quốc tế.

Ngày 15 tháng 02 năm 2023.

GIÁM ĐỐC